Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cliënt waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lashes by Jenny

Lashes by Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lashes by Jenny zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lashes by Jenny melden of de afspraak zelf online verplaatsen of annuleren. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lashes by Jenny het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

3.2 Indien de cliënt tot maximaal vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Lashes by Jenny de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio verschijnen mag Lashes by Jenny de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.3 De cliënt dient op elke afspraak met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up te verschijnen. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan resulteren in extra kosten, geen garantie of het weigeren van een behandeling. Indien de behandeling geweigerd wordt mag Lashes by Jenny het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen

3.4 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

3.5 Wanneer meubilair, producten of apparatuur door de klant beschadigd word, heeft Lashes by Jenny het recht een schadevergoeding te eisen.

3.6 Lashes by Jenny moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Op uitzondering van overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

4.1 Lashes by Jenny vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Lashes by Jenny vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.

4.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant of via Pin.

4.5 Wanneer een betaling voor behandeling(en) en/of product(en) niet voldaan word heeft Lashes by Jenny het recht een incassobureau in te schakelen. Dit geld ook voor afspraken te laat zijn geannuleerd en no-shows.

4.6 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend.

5. Terug betaling

Uw afspraak omvat de kosten van de tijd, producten en overige kosten die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Lashes by Jenny geeft geen geld terug om wat voor reden dan ook. Indien u niet tevreden bent over een behandeling dan kunt u een beroep doen op de garantie (zie artikel 9).

6. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de Lashes by Jenny vóór de eerste behandeling van alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lashes by Jenny neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt niet op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lashes by Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

7. Geheimhouding

Lashes by Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lashes by Jenny verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Beschadiging & Diefstal

Lashes by Jenny heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lashes by Jenny meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de afspraak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Lashes by Jenny het recht de cliënt verdere afspraken te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

11. Garantie

11.1 Lashes by Jenny geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• De client niet met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up op de afspraak is verschenen.
• De cliënt andere producten dan door Lashes by Jenny geadviseerde producten heeft gebruikt.
• De cliënt aftercare producten gebruikt welke niet bij Lashes by Jenny zijn aangeschaft.
• De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies van Lashes by Jenny om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt niet binnen de garantieperiode kan/wil langkomen zodat Lashes by Jenny het probleem kan beoordelen.
• Wegens de garanties gebruikt Lashes by Jenny alleen eigen materialen en vult geen werk van andere styliste op.

11.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan Lashes by Jenny hier niet verantwoordelijk voor stellen.

12. Resultaat

Indien Lashes by Jenny een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke wimpers en/of wenkbrauwen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lashes by Jenny en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.