1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cliënt waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lashes by Jenny

2.1 Lashes by Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lashes by Jenny zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Lashes by Jenny worden gemeld.

2.3 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.

3. Afspraken

3.1 Bij het maken van een afspraak word er speciaal voor u tijd gereserveerd!
Lashes by Jenny begrijpt dat er soms omstandigheden zijn waardoor een afspraak verschoven moet worden. Zorg er daarom aub voor dat u dit minimaal 48 uur voor uw afspraak doet. Dit kan door middel van de speciale link die in de e-mail bevestiging van uw afspraak staat of neem contact met mij op.

3.2 Na het boeken van een afspraak ontvangt u een e-mailbevestiging. Indien tijdig geboekt ontvangt u 72 uur voor uw afspraak nog een e-mail ter herinnering van uw afspraak.

3.3 Indien een afspraak niet minimaal 48 uur van te voren is afgezegd of verschoven dan brengt Lashes by Jenny 50% van de gemiste afspraak in rekening. Hiervoor ontvangt de cliënt een factuur, deze dient eerst te worden voldaan voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

3.4 Indien de cliënt meer dan 15 min te laat is of helemaal niet komt (NO SHOW) zal het volledige tarief van de behandeling in rekening gebracht worden. Hiervoor ontvangt u een factuur, deze dient eerst te worden voldaan voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

3.5 Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt, tot 15 minuten, wordt de behandelingsduur door de styliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de cliënt doorberekend.

3.6 Verschijnt u op uw wimper afspraak met restanten waterproof mascara op uw wimpers? Dan dient de afspraak verplaatst te worden en wordt er 50% van de huidige afspraak in rekening gebracht de voor verloren tijd en gederfde inkomsten.

3.7 Verschijnt u op uw wimper afspraak met restanten reguliere mascara op uw wimpers? Dan brengt Lashes by Jenny € 7,50 reinigingskosten extra in rekening en ontvangt u geen garantie op de desbetreffende Lash Lift of Wimperextensions behandeling. Zorg er daarom voor dat uw wimpers 100% schoon zijn voor uw afspraak waarbij u extra goed let op de aanzet van de wimpers (dicht op de huid).

3.8 Verschijnt u op uw afspraak met mascara op wimperextensions? Dan vervalt uw afspraak, mascara mag nooit op wimperextensions aangebracht worden. In dat geval komt uw geboekte afspraak te vervallen en wordt er 50% van de geboekte afspraak in rekening gebracht voor de verloren tijd en gederfde inkomsten. Indien gewenst kunnen uw extensions op dat moment verwijderd worden.

3.9 Een set wimperextensions bestaat gemiddeld genomen uit 80 tot 120 extensions/waaiertjes, afhankelijk van het aantal natuurlijke wimperhaartjes van de cliënt. Een opvulbehandeling dient binnen uiterlijk 3 weken plaats te vinden. Komt u op uw afspraak met nog 20% extensions? Dan zal na de behandeltijd uw wimpers voor ongeveer 60% opgevuld zijn. Komt u op uw afspraak met 50% extensions? Dan zal na de behandeltijd uw wimpers voor ongeveer 90/95% opgevuld zijn. Na 3 weken word er een nieuwe set in rekening gebracht.

3.10 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

3.11 Wanneer meubilair, producten of apparatuur door de klant beschadigd word, heeft Lashes by Jenny het recht een schadevergoeding te eisen.

3.12 Lashes by Jenny moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Op uitzondering van overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

4.1 Lashes by Jenny vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Lashes by Jenny vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.

4.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant of via Pin. Wanneer de cliënt dit niet kan voldoen mag Lashes by Jenny een van waarde voorzien eigendom van de cliënt achter houden tot de betaling voldaan is.

4.5 Wanneer een betaling voor behandeling(en) en/of product(en) niet voldaan word heeft Lashes by Jenny het recht een incassobureau in te schakelen. Dit geld ook voor afspraken te laat zijn geannuleerd en no-shows.

4.6 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend. Wanneer er bv 15 euro van een behandeling betaald moet worden en er word afgerekend met een waardebon twv 20 euro, zal dit op die bon in mindering worden gebracht. Het restant zal blijven staan tot een volgende keer. Dit word niet contant uitbetaald.

5. Terug betaling

Uw afspraak omvat de kosten van de tijd, producten en overige kosten die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Lashes by Jenny geeft geen geld terug om wat voor reden dan ook. Indien u niet tevreden bent over een behandeling dan kunt u een klacht indienen (zie artikel 7) of een beroep doen op de garantie (zie artikel 9).

6. Openstaande facturen

6.1 Heeft u een factuur ontvangen en deze niet tijdig betaald? U ontvangt dan maximaal twee herinneringen. Heeft u dan alsnog niet betaald? Dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en zijn de bijkomende kosten incl. rente voor uw kosten.

6.2 Heeft u een openstaand factuur bij Lashes by Jenny? U kunt pas weer een afspraak maken zodra het factuur betaald is.

7. Persoonsgegevens & Privacy

7.1 De cliënt vult bij het eerste bezoek een intake formulier in.

7.2 De wimperstyliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

7.3 Lashes by Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

7.4 Lashes by Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

7.5 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.6 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Lashes by Jenny verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lashes by Jenny is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar haar afspraak.

9. Klachten

9.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Lashes by Jenny.

9.2 Lashes by Jenny moet de klager binnen 5 werkdagen schriftelijk adequaat antwoord geven.

9.3 Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Lashes by Jenny de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen cliënt en Lashes by Jenny tot een andere overeenstemming wordt besloten. 

9.4 De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling kunnen terug vorderen.

10. Behoorlijk gedrag

10.1 De cliënt behoort zich tijdens de afspraak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2 Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Lashes by Jenny het recht de cliënt verdere afspraken te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3 Indien een cliënt tijdens een lopend abonnement onbehoorlijk gedrag vertoont, zal de cliënt een mondelinge waarschuwing ontvangen. Indien cliënt nadien wederom onbehoorlijk gedrag vertoont dan vervallen de resterende afspraken en zal er geen restitutie verleend worden.

11. Garantie

11.1 Lashes by Jenny geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt bij een behandeling arriveert met (restanten) oogmake-up.
– De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt aftercare producten gebruikt welke niet bij Lashes by Jenny zijn aangeschaft.
– De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies van de wimperstyliste om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt niet binnen de garantieperiode langs kan komen zodat Lashes by Jenny het probleem kan beoordelen.
– Wegens de garanties gebruikt Lashes by Jenny alleen eigen materialen en vult geen werk van andere styliste op.

11.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan Lashes by Jenny hier niet verantwoordelijk voor stellen.

12. Resultaat

Indien Lashes by Jenny een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke wimpers, wenkbrauwen en/of nagels.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lashes by Jenny en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden van Lashes by Jenny zijn per 12 augustus 2019 aangepast.