Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cliënt waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lashes by Jenny

2.1 Lashes by Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2 Lashes by Jenny zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2.3 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

2.4 Vanwege veiligheidsredenen worden er geen behandelingen uitgevoerd op zwangere dames, basic brows uitgezonderd.

2.5 Wij voeren geen behandelingen uit bij personen indien zij jonger dan 16 jaar zijn.

3. Afspraken

3.1 Bij het maken van een afspraak dient 50% van het totaalbedrag direct via Ideal aanbetaalt te worden. Na de betaling ontvangt de cliënt per email automatisch een factuur van de aanbetaling.

3.2 De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, deze te verplaatsen of annuleren. Bij het niet tijdig verplaatsen of annuleren kan geen aanspraak worden gemaakt op het aanbetaalde bedrag en wordt het volledige bedrag van de gereserveerde behandeling(en) in rekening gebracht. Deze betaling dient eerst te worden voldaan voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

3.3 Indien de cliënt een afspraak wil verplaatsen dient hij/zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande de afspraak, contact op te nemen met Lashes by Jenny. De aanbetaling kan in deze situatie eenmalig mee verschoven worden. Er zal in dit geval €3,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.4 Indien de cliënt de afspraak wil annuleren dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, te doen d.m.v. contact op te nemen met Lashes by Jenny. De aanbetaling zal binnen 5 werkdagen teruggestort worden.

3.5 Bij restitutie van een aanbetaling zal, ongeacht de reden, € 7,50 administratiekosten in mindering gebracht worden. Deze zal met het terug te betalen bedrag verrekend worden.

3.6 Indien de cliënt tot maximaal vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Lashes by Jenny de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afspraak in rekening brengen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio verschijnen mag Lashes by Jenny de afspraak annuleren en geheel in rekening brengen.

3.7 In het geval van een “no-show” (niet aanwezig zijn zonder melding) mag Lashes by Jenny de afspraak volledig in rekening brengen. En dient u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling te doen.

3.8 De cliënt dient op elke afspraak met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up te verschijnen. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan resulteren in extra kosten, geen garantie of het weigeren van een behandeling. Indien de behandeling geweigerd wordt mag Lashes by Jenny het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.9 Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen naar de afspraak om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen, duo afspraken uitgezonderd. Wilt u toch graag iemand meenemen? Overleg dit dan vooraf, anders kan de toegang geweigerd worden.

3.10 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

3.11 Lashes by Jenny moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Op uitzondering van overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

4.1 Lashes by Jenny vermeldt alle prijzen, inclusief 21% btw van de behandelingen online.

4.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de resterende betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan d.m.v. een betaalverzoek of contant.

4.4 Wanneer een betaling voor behandeling(en) en/of product(en) niet voldaan word heeft Lashes by Jenny het recht een incassobureau in te schakelen. Dit geld ook voor no-shows.

4.5 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de Lashes by Jenny vóór de eerste behandeling van alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lashes by Jenny neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt niet op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lashes by Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

Lashes by Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lashes by Jenny verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

7.2 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7.3 Mocht cliënt een behandeling wensen terwijl Lashes by Jenny dit (medisch) niet verantwoord vind mag Lashes by Jenny deze nabehandeling weigeren.

7.4 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Lashes by Jenny niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan grove opzet of schuld is te wijten.

7.5 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie.

7.6 Voor het geval Lashes by Jenny aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Lashes by Jenny desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten

7.7 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Lashes by Jenny niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

7.8 In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

7.9 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Lashes by Jenny zelf.

8. Beschadiging & Diefstal

Lashes by Jenny heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lashes by Jenny meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de afspraak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Lashes by Jenny het recht de cliënt verdere afspraken te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10. Garantie

10.1 Lashes by Jenny geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt niet met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up op de afspraak is verschenen.
• De cliënt andere producten dan door Lashes by Jenny geadviseerde producten heeft gebruikt.
• De cliënt aftercare producten voor wimperextensions gebruikt welke niet bij Lashes by Jenny zijn aangeschaft.
• De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies van Lashes by Jenny om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt niet binnen de garantieperiode kan/wil langkomen zodat Lashes by Jenny het probleem kan beoordelen.
• Wegens de garanties gebruikt Lashes by Jenny alleen eigen materialen en vult geen werk van andere styliste op.

10.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan Lashes by Jenny hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10.3 Uw afspraak omvat de kosten van de tijd, producten en overige kosten die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Lashes by Jenny geeft geen geld terug om wat voor reden dan ook.

10.4 Lash Foam, Lash Cleanser en cosmetica kunnen alleen ongeopend en ongebruikt geretourneerd worden wegens hygiënische overwegingen. Artikelen die zijn geopend en/of gebruikt kunnen wij hierom niet retour nemen en zullen worden geweigerd.

11. Resultaat

Indien Lashes by Jenny een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke wimpers en/of wenkbrauwen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lashes by Jenny en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.