Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cliënt waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lashes by Jenny

2.1 Lashes by Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2 Lashes by Jenny zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2.3 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

3. Afspraken

3.1 Bij het maken van een afspraak dient 50% van het totaalbedrag direct via Ideal aanbetaalt te worden. Na de betaling ontvangt de cliënt per email automatisch een factuur van de aanbetaling.

3.2 De cliënt dient bij verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, deze te verplaatsen of annuleren. Is de cliënt de afspraak vergeten of te laat heeft afgezegd, dan zal de volledige behandeling in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd met verrekening van de aanbetaling.

3.3 Indien de cliënt de afspraak wil verschuiven dient hij/zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak, contact op te nemen met Lashes by Jenny. De aanbetaling kan in dit geval mee verschoven worden. Er zal in dit geval € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.4 Indien de cliënt de afspraak wil annuleren dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, te doen door middel van de link in de afspraakherinnering. Lashes by Jenny zal de aanbetaling binnen max. 5 werkdagen terug storten met aftrek van € 3,50 administratiekosten.

3.5 Indien de cliënt tot maximaal vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Lashes by Jenny de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afspraak in rekening brengen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio verschijnen mag Lashes by Jenny de afspraak annuleren en geheel in rekening brengen.

3.6 Een nieuwe afspraak kan pas gemaakt worden nadat de cliënt het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

3.7 Na drie (3) annuleringen, verschuivingen en/of no-shows zal de zakelijke relatie met de cliënt verbroken worden.

3.8 De cliënt dient op elke afspraak met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up te verschijnen. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan resulteren in extra kosten, geen garantie of het weigeren van een behandeling. Indien de behandeling geweigerd wordt mag Lashes by Jenny het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.9 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

3.10 Lashes by Jenny moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Op uitzondering van overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

4.1 Lashes by Jenny vermeldt alle prijzen van de behandelingen online.

4.2 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de resterende betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan d.m.v. een betaalverzoek, Ideal of contant.

4.5 Wanneer een betaling voor behandeling(en) en/of product(en) niet voldaan word heeft Lashes by Jenny het recht een incassobureau in te schakelen. Dit geld ook voor no-shows.

4.6 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend.

4.7 Alle strippenkaarten staan op naam, zijn niet overdraagbaar en zijn 1 jaar geldig na aankoop. Niet gebruikte strippen worden niet gerestitueerd. Inwisselen tegen contant geld is niet mogelijk. Spaarpunten kunnen niet ingewisseld worden voor korting op een strippenkaart.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de Lashes by Jenny vóór de eerste behandeling van alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lashes by Jenny neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt niet op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lashes by Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

Lashes by Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lashes by Jenny verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Beschadiging & Diefstal

Lashes by Jenny heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lashes by Jenny meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de afspraak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Lashes by Jenny het recht de cliënt verdere afspraken te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10. Garantie

10.1 Lashes by Jenny geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt niet met een goed gereinigde huid, wimpers en wenkbrauwen en volledig zonder make-up op de afspraak is verschenen.
• De cliënt andere producten dan door Lashes by Jenny geadviseerde producten heeft gebruikt.
• De cliënt aftercare producten voor wimperextensions gebruikt welke niet bij Lashes by Jenny zijn aangeschaft.
• De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies van Lashes by Jenny om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt niet binnen de garantieperiode kan/wil langkomen zodat Lashes by Jenny het probleem kan beoordelen.
• Wegens de garanties gebruikt Lashes by Jenny alleen eigen materialen en vult geen werk van andere styliste op.

10.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan Lashes by Jenny hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10.3 Uw afspraak omvat de kosten van de tijd, producten en overige kosten die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Lashes by Jenny geeft geen geld terug om wat voor reden dan ook.

10.4 Lash Foam, Lash Cleanser en cosmetica kunnen alleen ongeopend en ongebruikt geretourneerd worden wegens hygiënische overwegingen. Artikelen die zijn geopend en/of gebruikt kunnen wij hierom niet retour nemen en zullen worden geweigerd.

11. Resultaat

Indien Lashes by Jenny een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke wimpers en/of wenkbrauwen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lashes by Jenny en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Lashes by Jenny en de cursist als weergegeven op het bevestigingsformulier.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cursist waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanmelding

De overeenkomst tussen Lashes by Jenny en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Na ontvangst van het online inschrijfformulier op de website of een inschrijving via email treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Lashes by Jenny.  De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Lashes by Jenny te melden.

3. Kosten van de training

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:

3.1 Lesgeld: Lashes by Jenny bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website. Alle prijzen zijn incl. BTW.

3.2 Leermiddelen en materialen: Lashes by Jenny bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website. Alle prijzen zijn incl. BTW.

4. Betaling lesgeld

4.1 Lashes by Jenny bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

4.2 Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.

4.3 Lashes by Jenny mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

5. Annuleren

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

5.1 Annuleren dient schriftelijk te worden gedaan bij Lashes by Jenny.

5.2 Bij annuleren binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 40% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.

5.3 Bevestiging van de opzegging wordt door Lashes by Jenny schriftelijk gedaan.

6. Verzuim

Het verzuim van lessen, ongeacht de reden, geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

7. Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. Materialen

Lashes by Jenny bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden.

9. Aansprakelijkheid

Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

10. Lestijden

Lashes by Jenny is gerechtigd om in geval van ziekte of noodgevallen de opleidingsdag of lestijd van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen kan de cursist dit, binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door Lashes by Jenny binnen 7 dagen worden gerestitueerd.

11. Auteursrecht

11.1 De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

11.2 Op het door Lashes by Jenny ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.

11.3 Het materiaal binnen de organisatie van Lashes by Jenny mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Lashes by Jenny.

12. Certificaat

12.1 Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de training een certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag.

12.2 Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief trainingen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een dag terugkomen voor extra training. Daarna zal beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor het certificaat.

12.3 Aan diploma’s en certificaten van Lashes by Jenny kunnen geen rechten worden ontleend.

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen en workshops  op de website voorbehouden.